ตำบลนาในราษฎรอพยพมาตั้งบ้านเรือนตั้งแต่ปี พ.ศ.2396 รวม 149 ปี อพยพมาจากเมืองวังอ่างคำ ประเทศลาวเมื่อปี พ.ศ.2321 ในรัชกาลที่ 3 ประชาชนพูดภาษาภูไท และโซ่นับถือศาสนาพุทธตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครประกอบด้วย 11 หมู่บ้านคือ บ้านอูดง บ้านหนองผือ บ้านห้วยบุ่น บ้านนาเลา บ้านนาใน บ้านผักคำภู บ้านนาทับ บ้านนาทัน บ้านหนองผือน้อย บ้านผักคำภูใหม่ บ้านหนองไชยวาลย์ บ้านผักคำภู

 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเทือกเขาภูพาน มีพื้นที่ตั้งตำบลทั้งหมดประมาณ 23,500 ไร่
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,346 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,886 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เพาะกล้าหวาย (กินหน่อ) เลี้ยงสัตว์
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดป่าภูริทัต
 
ข้อมูลจาก : Thaitambon.com