แนวทางการพัฒนา

1.สร้างความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา

2.พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปการเรียนรู้

3.จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

4.พัฒนาและเพิ่มศักยภาพครู

5.ระดมทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการศึกษา

6.พัฒนากิจการนักเรียนเพื่อคุณภาพผู้เรียน