director3.jpg

แนวทางการพัฒนา

 แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

   ด้านคุณภาพผู้เรียน

          ๑) ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โครงการที่เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีบทบาทในการร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี

          ๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมใหม่ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

๓) ส่งเสริมกิจกรรม  โครงการและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ  ต่อตนเองและส่วนรวม  มีทักษะในการทำงานที่เป็นระบบ มุ่งเน้นให้ทำงานอย่างมีความสุข มีการพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง เช่น กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี , การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน , การทำงานเป็นกลุ่ม เป็นต้น

          ๔) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เสริมทักษะกระบวนการทางการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวม มีแนวทางการตัดสินใจ  มีการแก้ปัญหาอย่างมีสติ  ส่งเสริมกิจกรรมที่ดี  ให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

          ๕) จัดกิจกรรม/โครงการ  ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนของครูให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนค่อนข้างอ่อนได้พัฒนาตนเอง และยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้ดีมากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ่มทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้  ครูผู้สอนใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการพัฒนา  การคิดวิเคราะห์  โครงงานหรือผลงานที่แสดงถึงการบูรณาการ

          ๖) จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะและรักการอ่าน  อีกทั้งแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัวทั้งในและนอกห้องเรียนให้มากยิ่งขึ้น

          ๗) จัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมความมั่นใจ การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น มีการสอดแทรกความตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเหลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศให้กับนักเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลังกาย การเล่นกีฬาภายในสถานศึกษาและร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

          ๘) จัดให้มีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ส่งเสริมสนับสนุนความถนัดของเด็กในด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ให้มากขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างและเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอื่นๆได้ค้นหาความถนัดของตนเอง

   ด้านการจัดการเรียนการสอน

          ๑) มีการจัดหาบุคลากรที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนให้ตรงตามวุฒิการศึกษาหรือตามความถนัดของครูแต่ละคน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมให้ครูได้ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองได้มากยิ่งขึ้น

          ๒) จัดให้ครูได้รับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครู  ส่งเสริมด้านการประเมินผลการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนส่งเสริมการทางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลที่ได้มาพัฒนานักเรียนต่อไป

   ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

          ๑) ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารให้มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลในการบริหารจัดการให้เป็นที่ยอมรับ  ให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินทุกงานมาปรับปรุงและพัฒนางานต่างๆ ต่อไป

          ๒) ส่งเสริมการจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน จัดทำแบบสำรวจ แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารงานในโรงเรียน  ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป

          ๓) ส่งเสริมให้มีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ  มีแบบแผนให้เหมาะสมกับสถานศึกษา มีการประเมิน ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเป็นระบบ

          ๔) ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้  มีระบบการนิเทศการสอนที่เป็นระบบและต่อเนื่อง

          ๕) จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการตอบสนองความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  เพื่อผู้เรียนจะได้เข้าร่วมและพัฒนาความถนัดให้มากขึ้น

 

   ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

          ๑) สถานศึกษาควรมีการสำรวจหรือหาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความชำนาญและมีความสามารถในภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาให้ความรู้กับบุคลากรและนักเรียน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทเข้าร่วมในการจัดทำ  และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มากขึ้น

          ๒) โรงเรียนมีการจัดประชุมร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  และร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชนให้มากขึ้น

          ๓) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน