โรงเรียนภูริทัตต์วิทยามีมาตรการในการเฝ้าระวังโรค Covid-19 ดังนี้

        1. โครงการมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ในสถานศึกษา

         2. [html=https://drive.google.com/file/d/1lmPUuDsKdbfdxjrwp_FgiSKrnWlsR0os/view]คำสั่งโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาที่ 39/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียนในการดำเนินงานป้องกัน Covid-19 ตามมาตรการของรัฐ[/html]