วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี 2555 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา จะเป็นสถานศึกษาที่พัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานสากล กระจายอำนาจการบริหาร ประสานความร่วมมือ ยึดถือความพอเพียง ควบคู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี 


พันธกิจของโรงเรียน

1.จัดระบบบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2.จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย
3.พัฒนาบุคลการทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
4.บริหารจัดการอย่างมีระบบและส่วนร่วม
5.ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
6.จัดการศึกษาโดยชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วม


ประเด็นกลยุทธ์ของโรงเรียน

1. การสร้างโอกาสทางการศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต

เป้าหมายของโรงเรียน

1. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการศึกษา
3. การจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของชุมชน
4. จัดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน