director3.jpg

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

๑) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

๒) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

๓) ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๔) ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

๕) ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๖) พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๗) ระบบการบริหารจัดการ

๘) สร้างโอกาสทางการศึกษา

๙) พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ๖ ด้าน ได้แก่

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ