director3.jpg

อาณาเขตและสิ่งปลูกสร้าง

ปัจจุบันโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ มีอาคาร สิ่งก่อสร้างดังนี้

1. อาคารเรียนแบบ 208 จำนวน 1 หลัง

2. อาคารเรียนแบบ 108 ล/30 จำนวน 1 หลัง

3.อาคารชั่วคราว จำนวน 2 หลัง

4.โรงฝึกงานมาตรฐานแบบ 207 จำนวน 1 หลัง

5.บ้านพักครู จำนวน 5 หลัง

6.บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง

7.บ้านพักนักเรียน จำนวน 4 หลัง

8.ห้องน้ำนักเรียนหญิง จำนวน 1 หลัง

9.ห้องน้ำนักเรียนชาย จำนวน 1 หลัง

10.โรงอาหาร แบบ 300 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง