ปฺญญา       นรานํ          รตนํ

ความหมาย  ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน