คติพจน์ของโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา

“ เรียนดี    สามัคคี   มีวินัย     ใจรักงาน ”