หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนของนักเรียน

2. สำเนาทะเบียนของบิดา มารดา ผู้ปกครองนักเรียน

3. สำเนา ปพ.1

4. สำเนา ปพ.7

ตาม ประกาศโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ครั้งที่ ๒.

ทางโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาจึงของดทำกิจกรรมต่างตั้งแต่วันที่18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จนกว่าทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป