director3.jpg

นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 

นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา

เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 20 สิงหาคม - 22 กันยายน 2563

ณ วังรี รีสอร์ต จังหวัดนครนายก