1)  ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทเปตองหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปี

นางสาวณัฐรุจา  ทิพชาติ

2)  ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทเปตองหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี

นางสาวพัชรธร   มะลิทอง

3)  ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทเปตองหญิงทีม 3 คน รุ่นอายุ 18 ปี

 - นางสาวสุปวีณ์  ชารีดา

 - นางสาวสุพิชญา  ชาดีดา

 - นางสาวอริสรา  คำผาเยือง