มาตรการในการเฝ้าระวังโรค Covid-19 ของโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา

    1. แผนการดำเนินงาน โครงการมาตรการป้องกันการติดเชื้อโคโลน่า 2019

      2. คำสั่งโรงเรียนภูริทัตต์วิทยาเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียนในการดำเนินงานป้องกัน Covid-19

      3. แบบฟอร์มการติดตามและเฝ้าระวังการติดเชื้อ Covid-19 ของโรงเรียน