ประกาศโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา เรื่องแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทวงศึกษาธิการ