ประกาศโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ครั้งที่ ๒