director3.jpg

รายงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562


กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม
3. โครงการหนึ่งครูหนึ่งวิจัย
4. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
6. โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7. โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน
8. โครงการสอนซ่อมเสริม
9. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
10. โครงการห้องเรียนคุณภาพ
11 . โครงการแนะแนว
12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
13. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
14. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
15. โครงการประกันคุณภาพภายใน/พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
16. โครงการนิเทศภายใน
17. โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
18. โครงการประชาคมอาเซียน
19. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
20. โครงการผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
21. โครงการเรียนรู้แบบโครงงาน
22. โครงการสำมะโนนักเรียนและรับนักเรียนใหม่
23. โครงการพัฒนาห้องสมุด
24. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ
25. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

26. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
27. โครงการพัฒนาแผนคุณภาพการศึกษา
29. โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่งานงบประมาณ
30. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการเงินและพัสดุ
31. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
32. โครงการสนับสนุนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน                                                                                      33. โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเป็นนักบริกรน้อย 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

34. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
35. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร
36. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร
37. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร
39. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
40. โครงการให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

41. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
42. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำนักงาน
43. โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
44. โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำ - ประหยัดไฟ
45. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
46. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
47. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
48. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานธุรการสารสนเทศ
49. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
50. ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
51. โครงการควบคุมภายใน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

52. โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครองของนักเรียน
53. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
54. โครงการกิจกรรมอาสาพัฒนา
55. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
56. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขนิสัยสุขภาพนักเรียน
57. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
58. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
59. โครงการ To BE NUMBER ONE
60. โครงการปฏิบัติธรรม
61. โครงการกิจกรรมหน้าเสาธง
62. โครงการกีฬาภายใน
63. โครงการงานเขตรับผิดชอบ
64. โครงการส่งเสริม สืบสาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะพื้นบ้าน
65. โครงการนักศึกษาวิชาทหาร
66. โครงการวันสำคัญ
  - วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
  - วันปิยมหาราช
  - วันออกพรรษา
  - พิธีถวายพวงมาลา ร.๖
  - วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ
  - วันรัฐธรรมนูญ
  - วันคริสต์มาส
  - วันขึ้นปีใหม่ / ส่งท้ายปีเก่า
  - วันครู
  - วันวิสาขบูชา
  - วันไหว้ครู
  - วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด
  - สวนสนามลูกเสือ
  - วันอาสาฬหบูชา
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
  - วันเข้าพรรษา
  - วันภาษาไทยแห่งชาติ
  - วันแม่แห่งชาติ
  - วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  - โครงการรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔