กลยุทธ์ของโรงเรียน

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เต็มตามศักยภาพ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนัก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้กรอบการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม ตามยุทธศาสตร์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM )และการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาในด้านทรัพยากร